หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  

   
  นวัตกรรมท้องถิ่น การฟื้นฟูพันธุ์ข้าว “มะจานู”  
   
 
อัลบั้ม : อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลงาน ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาฯ
รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลงาน ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้ง ๓ ด้าน ๑๓ ตัวชี้วัด

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

---------------------------------------------------------

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ โรงแรม ปาร์ค วิว รีสอร์ท ปัตตานี นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลงาน เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะและผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (๓ ด้าน ๑๓ ตัวชี้วัด) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา, ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วม โครงการฯ อย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ประกาศหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการประมินผลงานข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครู เพื่อให้มี หรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การประเมิน ๓ ด้าน ๑๓ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ, ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน และด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่ง องค์การบริหาส่วนจังหวัดปัตตานี ในฐานะหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ได้ให้ความสำคัญในการประเมินผลงานฯ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา การเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

 

อับเดทล่าสุด 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20:55:40
 
อัลบั้ม : อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลงาน ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาฯ
แสดงความเห็น
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]