หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  

   
  นวัตกรรมท้องถิ่น การฟื้นฟูพันธุ์ข้าว “มะจานู”  
   
 
อัลบั้ม : คณะกรรมการการศึกษาพบปะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน โรงเรียนบ้านเขาตูม
รายละเอียด :

 

คณะกรรมการการศึกษาพบปะครู บุคลากรทางการศึกษา
ผู้ปกครองและชุมชน โรงเรียนบ้านเขาตูม

          วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ที่ โรงเรียนบ้านเขาตูม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประธานในพิธี กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการการศึกษา ซึ่งนำโดย ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด ประธานคณะกรรมการการศึกษาฯ, ดร.อุสมาน สารี รองประธานฯ พร้อมคณะกรรมการการศึกษา พร้อม พบปะพูดคุยกับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน มุ่งเน้นพัฒนา โรงเรียน ให้เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั้งในด้านการศึกษา ระเบียบวินัย การปฏิบัติตนของนักเรียน ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิตทุกด้าน นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปพัฒนา ต่อยอด เพื่อการอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข ยั่งยืน . พร้อมนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้ติดตามการดำเนินงานด้านการก่อสร้าง พัฒนาปรับปรุงอาคารเรียน และโรงอาหารของโรงเรียน เพื่อความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ของครู นักเรียน และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการ โดยมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้อง ดูแล ควบคุม งานการก่อสร้าง ต่อเติม ให้สมบูรณ์ พร้อมใช้งานและกิจกรรมการเรียนการสอน ต่อไป . นอกจากนี้ โรงเรียนบ้านเขาตูม ได้เชิญ ผอ.อับดุลเลาะ ดาแม รพ.สต.อำเภอเขาตูม ให้ความรู้ แก่ผู้ปกครองนักเรียน และผู้นำชุมชน เกี่ยวกับการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย เพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคหัด โดยผู้ปกครองต้องนำบุตรหลานที่มีอายุ 1-12 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคหัด - คางทูม - หัดเยอรมัน ตามช่วงอายุที่กำหนด จำนวน 2 ครั้ง เพื่อให้เด็กไทย มีสุขภาพที่ดี คือ พัฒนาสมวัย สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ ไม่ป่วย หรือเสียชีวิตไม่ป่วยด้วยโรคหัด และโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่วงวัยอื่นๆ นอกจากนี้ ยังได้ให้ความรู้เรื่องโรคและภัยสุขภาพ ที่มาในช่วงหน้าฝน เช่น โรคไข้เลือดออก โดยมี ยุงลายเป็นพาหะนำโรค โดยได้เน้นย้ำให้ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อให้ทุกคน มีสุขภาพที่ดี ห่างไกลโรค

 

อับเดทล่าสุด 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 02:04:54
 
อัลบั้ม : คณะกรรมการการศึกษาพบปะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน โรงเรียนบ้านเขาตูม
แสดงความเห็น
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]