หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  

   
  นวัตกรรมท้องถิ่น การฟื้นฟูพันธุ์ข้าว “มะจานู”  
   
 
อัลบั้ม : นวัตกรรมท้องถิ่น การฟื้นฟูพันธุ์ข้าว “มะจานู”
รายละเอียด :
 
นวัตกรรมท้องถิ่น
( LAO's Innovation )

 
โครงการการจัดการเรียนการสอน
เพื่อฟื้นฟูพันธุ์ข้าวมะจานูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
หลักการและเหตุผลในการดำเนินโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น
          จังหวัดปัตตานีเป็นหนึ่งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึงมีโครงสร้างเศรษฐกิจยังพึ่งพาภาคเกษตรเป็นสำคัญ ในปี พ.ศ.2549 ภาคเกษตรสามารถสร้างรายได้ให้จังหวัดเป็นเงิน 17,051 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.29 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด เมื่อจำแนกกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรตามสภาพภูมิประเทศ ตามรายงานของสำนักงานจังหวัดปัตตานี (2549) พบว่า บริเวณที่ราบติดชายฝั่งทะเลเกษตรกรจะประกอบอาชีพทำการประมง ทำนา ทำตาลโตนด และทำสวนมะพร้าวเป็นหลัก 
 
          พื้นที่นาร้างในจังหวัดปัตตานีเริ่มมีให้เห็นกันบ้างตั้งแต่ปี 2524 เป็นต้นมา และปรากฏขึ้นตามลำดับเมื่อปี 2540 จากข้อมูลของทางราชการ ในปี  2548 จังหวัดปัตตานีมีพื้นที่นา 323,786 ไร่ เป็นพื้นที่นาร้าง 61,906 ไร่ หรือร้อยละ 19.19 ของพื้นที่นาที่เกษตรกรปล่อยให้นาร้าง ทั้งๆที่จังหวัดปัตตานี มีระบบชลประทานที่ค่อนข้างสมบูรณ์ เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆ ด้วยเหตุผลดังกล่าวทางโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ได้มีการส่งเสริมการทำนาและได้ร่วมมือกับทุกองค์กรในท้องถิ่นในการพลิกนาร้าง ให้เป็นนาที่มีผลิตผลข้าวมะจานูที่อุดมสมบูรณ์  สามารถให้ประโยชน์กับนักเรียน โรงเรียน และชุมชน
 
 
อับเดทล่าสุด 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08:19:26
 
อัลบั้ม : นวัตกรรมท้องถิ่น การฟื้นฟูพันธุ์ข้าว “มะจานู”
แสดงความเห็น
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]